ارتباط خون دهنده و خون گیرنده.

قابل دسترس در App Store و Play Store
image

قابلیت های بانک خون

همراه با بانک خون شما میتوانید نزدیکترین خون دهنده را پیدا و ارسال درخواست خون کنید و از طریق خود برنامه با خون دهنده در ارتباط شوید٫ خود را به حیث خون دهنده اضافه کنید٬ ارسال درخواستی از بانک خون مرکزی و چندین بانک خون دیگر.

 • ارتباط با خون دهنده
  شما به سادگی میتوانید با خون دهنده ارتباط گرفته درخواست اهداء خون کنید.
 • نزدیکترین خون دهنده
  بانک خون موقیت شما را گرفته و تمامی کسانی را که در لیست خون دهنده گان شامل و نزدیک شما باشد نشان میدهد.
 • ارسال درخواستی
  در صورتیکه شما عاجل به خون نیاز داری میتوانید ارسال درخواستی کنید که این درخواستی به تمام کسانی که داری گروپ خون انتخاب شده است ارسال میگردد.
 • ارسال پیام
  ارسال پیام از طریق خود برنامه.
 • ارتباط با بانک خون
  از طریق این برنامه می توانید با بانک های خون ارتباط گرفته و ارسال درخواست خون نمایید.
 • خون دهنده
  شما میتوانید خود را به حیث خون دهنده اضافه کرده و به دیگران کمک کنید.
image

ارتباط با ما

 • سرک جلال آباد٬ یکتوت٬ تیکلایف
 • Masih.ahmadi.786@gmail.com
  Mahmadi@techlife.af
 • (+93) 789 741 238
image